Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Fabryka Pełna Życia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11 lutego 2020

Spółkę Fabryka Pełna Życia (dalej Spółka) powołano w celu wykonywania zadania własnego Gminy Dąbrowa Górnicza, istotnego dla rozwoju miasta i jakości życia lokalnej społeczności. Zadaniem spółki jest, poprzez odpowiednio skomponowane działania rewitalizacyjne, wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji - miastotwórczych i centrotwórczych. Działania te spółka prowadzić będzie w sposób kompleksowy, integrując procesy gospodarcze, przestrzenne, budowlane, infrastrukturalne i społeczne.

Funkcje Spółki:

- koordynacyjne w obszarze spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem rewitalizacji,
- inwestorskie w ramach realizacji programu inwestycyjnego,
- zarządcze w zakresie powierzonego przez gminę mienia,
- animacyjne poprzez prowadzenia tzw. miękkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wybrane działania Spółki:

- obsługa majątku gminy przekazanego Spółce dla celów rewitalizacji,
- przygotowanie i realizacja programu inwestycyjnego na obszarze Fabryki Pełnej Życia,
- pozyskanie inwestorów i zewnętrznych (niepublicznych) źródeł finansowania działalności,
- wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi majątek spółki,
- zarządzanie procesem rewitalizacji urbanistyczno-społecznej na obszarze miasta,
- działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach rewitalizowanych,
- identyfikowanie zjawisk kryzysowych i ich przyczyn na terenie miasta,
- współpraca z grupami interesariuszy rewitalizacji, podejmowanie działań mających na celu zwiększenie partycypacji społecznej w procesach rewitalizacji, wspieranie organizacji pozarządowych,
- współuczestnictwo w opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju Gminy Dąbrowa Górnicza, współpraca z zespołem ds. rewitalizacji, współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w programowaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych,
- organizowanie targów, wystaw, konferencji,  wydarzeń związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją,
- prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych z zakresu rewitalizacji,
- prowadzenie monitoringu i ewaluacji efektów realizacji programu rewitalizacji.

Najważniejsze wyzwanie dla Spółki:

Realizacja projektu Fabryka Pełna Życia prowadzącego do jakościowej zmiany Dąbrowy Górniczej, która stanie się wschodnią bramą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o wyraźnie zagłębiowskiej tożsamości (Serce Zagłębia Dąbrowskiego), miastem modnym, nowoczesnym, atrakcyjnym gospodarczo, o wysokiej jakości życia, a w szczególności:

- stworzenie ikonicznej przestrzeni, tzw. Serca Zagłębia Dąbrowskiego, powiązanej komunikacyjnie i funkcjonalnie z obszarem Dąbrowy Górniczej, miastami sąsiednimi i Katowicami – stolicą województwa śląskiego,

- wykreowanie miejsca, gdzie obok siebie realizowane będą miastotwórcze i centrotwórcze funkcje komercyjne i publiczne,

- ukształtowanie ponadlokalnego centrum emanującego nowymi ideami i rozwiązaniami inspirującymi innowacje i kreatywność w swoim bezpośrednim i dalszym otoczeniu; nadanie Fabryce Pełnej Życia cech laboratorium przyszłości, w którym będzie następowało wdrażanie rozwiązań stających się zalążkiem nowych branż i działalności społecznych,

- stworzenie przestrzeni tożsamości mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz przyjaznego i atrakcyjnego miejsca spotkań,

- wzmocnienie atrakcyjności miasta Dąbrowa Górnicza dla podmiotów w otoczeniu, w szczególności firm oferujących wysokiej jakości usługi dla mieszkańców i sektora biznesu.

Wyzwania projektowe:

- oparcie rozwiązań projektowych na integrowaniu dziedzictwa kulturowego z innowacjami,

- nadawanie projektowi cech rozwoju zrównoważonego związanego z samowystarczalnością energetyczną i zerową emisyjnością,

- wprowadzanie w przestrzeń Fabryki Pełnej Życia urozmaiconych form zieleni oraz obecność instalacji wodnych poprawiających estetykę i klimat miejsca,

- stałe poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania projektu oraz sprawny montaż środków poszerzający możliwości realizacyjne i podnoszący efektywność wykorzystywania środków publicznych.

Dodatkowe informacje:

Spółka będzie realizowała koncepcję rozwoju zielonej gospodarki. Prowadzone procesy rewitalizacyjne cechować się będą: efektywnością energetyczną (wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii, energooszczędne materiały), oszczędnością i poszanowaniem zasobów, racjonalną i oszczędną gospodarką wodną i ponownym wykorzystaniem odpadów.

Fabryka Pełna Życia, czyli nowe centrum miejskiego życia, będzie miejscem wpisującym się w koncepcję „slow city”, w której dąży się do poprawy jakości życia, wspiera się różnorodność, promuje lokalne produkty. Wszelkie działania Spółki będą nakierowane na stworzenie miejsca bezpiecznego, przyjaznego mieszkańcom poprzez uwzględnienie w projektowanych przedsięwzięciach potrzeb wszystkich grup społecznych: dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, przedsiębiorców, seniorów, osób niepełnosprawnych.

Będzie to obszar funkcjonowania lokalnych usług dla mieszkańców. Przestrzenie publiczne zostaną zaprojektowane odpowiednio do ludzkiej skali i potrzeb poprzez: wyłączenie ruchu kołowego na obszarze Fabryki Pełnej Życia, dominującą rolę zieleni miejskiej, małej architektury, rozbudowaną ofertę gastronomiczną, kulturalną i  rozrywkową. Spółka będzie promować koncepcję miasta aktywnego, w której istotne znaczenia ma zaangażowanie mieszkańców w inicjatywy społeczne.

Ponadto Fabryka Pełna Życia będzie miejscem aktywności przemysłów kreatywnych skupiającym talent, technologię, tolerancję.

Zgodnie ze szczegółową koncepcją, opracowaną przez studio projektowe Analog,

 wyłonione w drodze międzynarodowego konkursu architektonicznego, na obszarze dawnej fabryki obrabiarek, w samym centrum Dąbrowy Górniczej, planuje się stworzyć niepowtarzalną przestrzeń, która połączy przemysłowe tradycje regionu ze współczesnymi oczekiwaniami najemców i klientów. Ceglano-stalowe konstrukcje dawnych hal fabrycznych stanowić będą ramę dla kameralnych uliczek, przytulnych skwerów, miejskich placów i zielonych dachów.

Docelowa łączna powierzchnia (handlowa, usługowa, biurowa i mieszkalna) całego założenia wyniesie ok. 40 tys. m kw.

Planuje się oddanie na różnorodne cele usługowe lokali o powierzchni ok. 9 tys. m kw, powierzchnia biurowa zajmie ok. 14  tys. m kw., powierzchnia mieszkań ok. 10 tys. m kw.  Szacuje się, że znajdzie tu zatrudnienie ok. 1750 osób.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zespół najważniejszych dla projektu budynków, wytyczających centralny plac, zwany rynkiem Dąbrowy Górniczej, powstanie w perspektywie najbliższych 5 lat.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-28
Data publikacji:2020-01-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1808